REGULAMIN WYJAZDÓW

 1. DEFINICJE
 2. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  Organizator: oznacza odpowiednio: Maria Pronobis, 00-159 Warszawa, ul. Gen. Andersa 37/86, tel. +48 500 218 506, maria.pronobis3@gmail.com; NIP: 9562204540.
  Wyjazd: oznacza pobyt w Ośrodku, który organizuje Organizator w formie zajęć, wykładów, szkoleń;
  Informacja o Wyjeździe: oznacza ofertę zawierającą program danego Wyjazdu określający zakres, terminy, program, płatności i miejsce prowadzenia danego Wyjazdu.
  Uczestnik: oznacza każdą osobę fizyczną która weźmie udział w Wyjeździe;
  Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin Wyjazdów;
  Program Oczyszczający: oznacza rekomendowany proces oczyszczania w formie posiłków ayurvedyjskich, praktyki jogi, oddechu, medytacji i relakasacji realizowany w Ośrodku podczas Wyjazdu;
  Ośrodek: oznacza Hotel „U Chłopa”, Wiejska 1, 83-333 Chmielno lub inny.

 3. ORGANIZACJA WYJAZDU
  1. Organizatorem jest Maria Pronobis, tel. +48 500 218 506, e-mail: maria.pronobis3@gmail.com
  2. Wyjazdy realizowane są według danej Informacji o danym Wyjeździe.
  3. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Wyjazdu mają charakter wyłącznie edukacyjny.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w Informacji o Wyjeździe, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  5. Poza udziałem w Wyjeździe i pokryciem kosztów pobytu w Ośrodku (o ile Informacja o Wyjeździe nie stanowi inaczej), Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi pakiet startowy, właściwy dla charakteru danego Wyjazdu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania jakości danego Wyjazdu w szczególności w formie ankiety.
  7. Organizator nie zapewnia w ramach Wyjazdu transportu, oraz opieki medycznej.
  8. Organizator ma prawo dokonywania dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z przebiegu Wyjazdu z prawem jej publikacji w mediach w celach marketingowych i promocyjnych, Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do danego Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w wyżej opisanym celu i zakresie.
 4. WARUNKI UDZIAŁU I REZYGNACJI Z WYJAZDU
  1. Informacja o organizowanych Wyjazdach przekazywana jest potencjalnym Uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.rasayana.com.pl, telemarketing lub w inny sposób.
  2. Podstawą uczestnictwa w Wyjeździe jest dokonanie wpłaty zaliczki zgłoszenia do Organizatora "on-line" za pośrednictwem strony www.rasayana.com.pl lub adresu: maria.pronobis3@gmail.com albo zgłoszenia telefonicznego pod numerem +48 500 218 506.
  3. Przy zgłoszeniu do danego Wyjazdu, Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej i telefon komórkowy.
  4. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia do danego Wyjazdu następuje e-mailowo lub telefonicznie najpóźniej na dzień przed Wyjazdem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
  5. Warunkiem potwierdzenia udziału w danym Wyjeździe jest wpłata przez Uczestnika zaliczki w kwocie 700zł (siedemset złotych) dokonywana przy zgłoszeniu do danego Wyjazdu, na rachunek bankowy Organizatora podany w danej Informacji o Wyjeździe, gdzie przy ograniczonej ilość miejsc na Wyjeździe, decyduje kolejność wpłat.
  6. Uczestnik może dokonać bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Wyjeździe pisemnie (e-mailem, na adres maria.pronobis3@gmail.com) w terminie nie później niż 30 dni roboczych przed planowanym Wyjazdem. W takim przypadku Organizator dokonuje zwrotu zaliczki w pełnej kwocie.
  7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wyjeździe w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych przed planowanym Wyjazdem, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 350zł netto (trzysta pięćdziesiąt) za każde anulowanie zgłoszenie, zaś rezygnacja z uczestnictwa w Wyjeździe w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed planowanym Wyjazdem skutkuje zobowiązaniem Uczestnika do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 700zł netto (siedemset) za każde anulowanie zgłoszenie.
  8. Brak informacji o rezygnacji z Wyjazdu, rezygnacja zgłoszona w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym Wyjazdem lub nieobecność na Wyjeździe nie zwalnia Uczestnika od poniesienia całych kosztów Wyjazdu.
  9. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia przez Organizatora jej otrzymania.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca danego Wyjazdu lub do odwołania Wyjazdu na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Wyjazdu w szczególności ze względu na niewystarczającą liczbę Uczestników. W takim przypadku Uczestnicy, którzy opłacili dany Wyjazd, informowani są o innych dostępnych terminach, bądź zwracana jest wniesiona opłata za Wyjazd.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej Wyjazd, zdarzenie losowe) dokonać zmiany osoby prowadzącej Wyjazd.
  12. Organizator może odwołać dany Wyjazd poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
  13. Warunkiem uczestnictwa w Wyjeździe jest dokonanie przez Uczestnika wpłaty całości opłaty z tytułu uczestnictwa w Wyjeździe, gdzie decyduje data wpływu środków na rachunek lub wpłata gotówką do rąk własnych Organizatora.
  14. W przypadku odwołania Wyjazdu przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.
 5. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA UCZESTNICTWO W WYJEŹDZIE
  1. Aktualna wartość opłat za uczestnictwo w danym Wyjeździe jest zawarta na stronie internetowej Organizatora (www.rasayana.com.pl) lub w danej Informacji o Wyjeździe.
  2. Płatności za dany Wyjazd należy dokonać najpóźniej do 14 dni roboczych przed planowanym Wyjazdem na rachunek bankowy Organizatora podany w danej Informacji o Wyjeździe. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem istnieje możliwość dokonania, płatności gotówką w dniu rozpoczęcia Wyjazdu lub wydłużonego terminu płatności.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Wyjeździe jest dokonanie przez Uczestnika wpłaty całości opłaty z tytułu uczestnictwa w Wyjeździe zgodnie z ust. 2, gdzie decyduje data wpływu środków na rachunek lub wpłata gotówką do rąk własnych Organizatora.
 6. REKLAMACJE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Wyjazdów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia danego Wyjazdu, gdzie Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
  2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Wyjazdu, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie spodziewanych celów Programu Oczyszczającego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w materiałach dostarczonym Uczestnikom.
  4. Udział w Wyjeździe i w Programie Oczyszczającym jest dobrowolny, Program Oczyszczający nie jest usługą medyczną, usługą hotelarską lub gastronomiczną.
  5. Uczestnik przed rozpoczęciem Wyjazdu w razie wątpliwości powinien skontaktować się z lekarzem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwskazań, co do odbycia Programu Oczyszczającego.
  6. Bezwzględnie z Programu Oczyszczającego nie mogą korzystać osoby: niepełnoletnie, powyżej 75 lat życia, oraz z problemami zdrowotnymi wymagającymi nadzoru opieki lekarskiej np. chore na cukrzycę i hipoglikemię, epilepsję, zaburzenia odżywiania, choroby psychiczne, nowotwory, kobiety w ciąży, osoby w stanie rekonwalescencji po ciężkiej operacji, dzieci i osoby starsze.
  7. Uczestnik bierze udział w Programie Oczyszczającym lub Wyjeździe na własne ryzyko, zaś Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za medyczne skutki Uczestnika wynikające z Programu Oczyszczającego.
  8. Organizator w szczególności nie żąda i nie pobiera od Uczestnika żadnych informacji, w tym medycznych, co do stanu zdrowia Uczestnika, poza dobrowolnym oświadczeniem Uczestnika o braku przeciwskazań medycznych, co do odbycia przez niego Wyjazdu i udziale w Programie Oczyszczającym.
 7. POBYT W OŚRODKU
  1. Opłaty z tytułu uczestnictwa w Wyjeździe obejmują również pokrycie kosztów pobytu Uczestnika podczas całego Wyjazdu, co obejmuje wyłącznie:
   1. noclegi;
   2. pokój 1-osobowy dla każdego Uczestnika z łazienką, łączem internetowy;
   3. całodobową opiekę Organizatora;
   4. wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne w Programie Oczyszczającym
  2. Uczestnicy podczas Wyjazdu są zobowiązanie do stosowania zasad pobytu w Ośrodku dostępnymi na stronie https://uchlopa.com/.
  3. Wyżywienie Uczetników odbywa się w ramach Programu Oczyszczającego, Ośrodek nie zapewnia nieodpłatnych posiłków.
  4. Transport do i z Ośrodka odbywa się na koszt Uczestnika.
  5. Ośrodek zapewnia swój parkingu, ale nie gwarantuje wolnego miejsca parkingowego.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Wyjeździe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przesłanych mu danych osobowych i teleadresowych Uczestników w celach informacyjnych oraz marketingowych.
  2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Organizator nie przekazuje i nie zbywa osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych Kursantów.
  3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
  4. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z niniejszym Regulaminem lub prowadzeniem Wyjazdów rozstrzygać będzie właściwy polski sąd powszechny.
  5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Warszawa, dnia 25.11.2021 roku.